Privacystatement ImpressiveGreenApple opdrachtgevers/leveranciers

ImpressiveGreenApple is ervan overtuigd dat de bescherming van de privacy van haar klanten en relaties van essentieel belang is voor haar activiteiten. Wij gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. In deze privacystatement staat hoe wij dat doen.

Deze privacystatement is van toepassing op de persoonsgegevens die wij van u van of van een derde partij hebben ontvangen in het kader van onze dienstverlening of onze bedrijfsvoering. Indien u onze website bezoekt verzamelen wij ook persoonsgegevens van u. Hiervoor verwijzen wij u naar de privacystatement op onze website. 

Welke persoonsgegevens wij verzamelen?

Wij verzamelen persoonlijke gegevens (persoonsgegevens) wanneer u contact met ons opneemt, wanneer u een klantrelatie met ons aan wilt gaan of bent gegaan, in het kader van onze dienstverlening en/of in het kader van onze bedrijfsvoering.

Gegevens die wij van u kunnen verzamelen: 

Opdrachtgevers/potentiële opdrachtgevers:

 • Naam, e-mailadres, telefoonnummer

 • Eventueel: functietitel en naam bedrijf

 • Adres voor de facturatie (huisadres of bedrijfsadres)

Leverancier en andere zakelijke contacten:

 • Naam, e-mailadres, telefoonnummer

 • Overige contactgegevens

 • Functietitel en naam bedrijf

 • Facturatiegegevens

Waarom wij persoonsgegevens verzamelen: doeleinden

Wij kunnen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verwerken:

Opdrachtgevers/potentiële opdrachtgevers:

 • Om u de gevraagde dienst te kunnen verstrekken

 • Om op uw vragen, opmerkingen of klachten te kunnen reageren

 • Om u een declaratie te kunnen sturen voor onze werkzaamheden

 • Om onze dienstverlening te kunnen verbeteren

 • Om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving

 • Om onze rechten voortvloeiende uit de overeenkomst uit te kunnen oefenen

Leverancier en andere zakelijke contacten:

 • Om informatie over uw dienstverlening/product te kunnen opvragen of te kunnen reageren op de door u toegezonden informatie

 • Om u een opdracht te kunnen geven

 • Om uw facturaties te kunnen voldoen

 • Om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij het verder verwerken van de persoonsgegevens verenigbaar is met de doeleinden waarvoor deze gegevens oorspronkelijk zijn verwerkt.

Wettelijke grondslagen voor de verwerking

Afhankelijk van de specifieke verwerking, hebben wij de volgende wettelijke grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens: 

Overeenkomst 

Indien u een overeenkomst met ons bent aangegaan, hebben wij bepaalde informatie van u nodig, zoals uw naam, contactgegevens, gegevens ten behoeve van declaraties en informatie die nodig is om de dienst te kunnen verlenen. 

Gerechtvaardigde belangen

Indien wij bepaalde gerechtvaardigde belangen hebben bij het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunnen wij uw gegevens om deze redenen verwerken, behalve wanneer uw belang om de gegevens niet te laten verwerken zwaarder weegt.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerkingen. Indien u bezwaar wenst te maken, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen in dat geval de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij er dwingende, gerechtvaardigde redenen zijn waardoor ons belang bij de verwerking groter is dan uw belang om de verwerking te staken. Het is mogelijk dat u, wanneer u ons verzoekt de verwerking te staken, niet meer optimaal gebruik kunt maken van onze diensten.

Het beantwoorden van vragen maakt onderdeel uit van de reguliere bedrijfsactiviteiten van ImpressiveGreenApple. De gegevens die u hiertoe verstrekt zijn dan ook nodig om uw vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. Daarnaast past het binnen de reguliere bedrijfsactiviteiten van ImpressiveGreenApple om u, indien u reeds klant bent van ImpressiveGreenApple, via de nieuwsbrief op de hoogte te houden van onder meer nieuwsberichten en relevante diensten. Om onze dienstverlening te kunnen verbeteren, kunnen wij u daarnaast om feedback vragen.

Toestemming

In bepaalde gevallen vragen wij om uw toestemming voordat wij uw gegevens verwerken. U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens niet verder verwerken.

Wettelijke verplichting

Verder zullen wij uw persoonsgegevens verwerken indien wij hiertoe wettelijk verplicht

 Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van onze diensten en aanverwante zaken. U ontvangt de nieuwsbrief enkel wanneer u klant van ons bent of wanneer u heeft aangegeven interesse te hebben in onze nieuwsbrief. U kunt zich te allen tijde voor onze nieuwsbrief afmelden. In iedere nieuwsbrief wordt vermeld hoe u dit kunt doen.

 Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen, tenzij er andere (wettelijke) redenen bestaan om gegevens langer te bewaren:

Administratieve gegevens: de financiële administratie wordt zeven jaar bewaard.

 • Declaraties: de gegevens die nodig zijn voor het innen van de declaraties worden niet langer dan twee jaren nadat de vordering is voldaan bewaard.

 • Leveranciers: uw gegevens worden niet langer dan twee jaren nadat de laatste transactie is afgehandeld bewaard.

 • Afhandeling klachten: uw gegevens worden niet langer bewaard dan twee jaren nadat de klacht is afgehandeld.

 • Nieuwsbrief: uw naam en contactgegevens worden bewaard zolang u geïnteresseerd bent in onze nieuwsbrief.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij zorgen voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Waar uw persoonsgegevens verwerkt worden

Wij verwerken uw persoonsgegevens in de Europese Unie/EER. Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt of doorgegeven aan andere landen zonder dat passende waarborgen zijn genomen om uw gegevens te beschermen.

Aan wie wij uw gegevens verstrekken

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met de volgende categorieën derde partijen (verwerkers):

 • Professionele adviseurs zoals accountants.

 • Derden aan wie we bepaalde diensten uitbesteden, zoals: IT-systemen of softwareleveranciers, IT-dienstverleners, vertrouwelijk afval verwijdering, document- en informatieopslag aanbieders.

 • Post-, e-mail of koerierdiensten.

Wij dragen zorg voor een passend niveau van bescherming van uw persoonsgegevens en sluiten met iedere verwerker een verwerkersovereenkomst, waarin wij de verplichtingen van beide partijen vastleggen. 

Let op: deze lijst is niet-limitatief en er kunnen andere voorbeelden zijn dat wij uw persoonsgegevens delen met andere partijen om onze dienstverlening zo goed mogelijk te maken. 

Wijzigingen in ons beleid

Deze privacystatement kan worden gewijzigd in het geval van wijzigingen aan onze dienstverlening of wijzigingen in de privacywetgeving. Bij wijzigingen die op u van toepassing zijn zullen wij u hierover informeren, bijvoorbeeld door u een e-mail te sturen.

Hoe u uw rechten kunt uitoefenen

U hebt onder de privacywetgeving (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) een aantal rechten. Deze rechten staan beschreven in artikel 12 – 23 van de AVG en in aanverwante wetgeving. U hebt in elk geval de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht om inzage in uw persoonsgegevens te vragen.

 • Recht om correctie van uw persoonsgegevens te vragen wanneer deze niet kloppen (rectificatie).

 • Recht om verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen.

 • Recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.

 • Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van onze gerechtvaardigde belangen: recht om bezwaar te maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens (verzet).

 • Indien wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming of op basis van een overeenkomst die wij met u zijn aangegaan: recht om overdracht van de persoonsgegevens te vragen (dataportabiliteit).

Indien u gebruik wilt maken van één of meer van deze rechten, kunt u contact opnemen met: Marjolein de Zwart (privacy coördinator) via e-mail: privacy@impressivegreenapple.nl 

Klachtrecht

Bent u het niet eens met een besluit van ons, bijvoorbeeld wanneer wij besluiten uw persoonsgegevens niet te verwijderen? U kunt in dat geval gebruik maken van één of meer van de volgende opties:

 • Neem contact met ons op via de contactgegevens hieronder: wij zullen in dat geval proberen samen met u tot een oplossing te komen.

 • Dien een klacht in: u hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:

   

  https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

  .

 • Verzoek om bemiddeling: u kunt de Autoriteit Persoonsgegevens vragen te bemiddelen tussen u en ons:

   

  https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

  .

 • Procedeer: u hebt het recht zich tot de bevoegde rechter te wenden om het geschil te beslechten.

Contact

ImpressiveGreenApple is verwerkingsverantwoordelijke van gegevens als bedoeld in de AVG. Als u vragen of opmerkingen heeft over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt, kunt u contact opnemen met: Marjolein de Zwart (privacy coördinator) via e-mail: privacy@impressivegreenapple.nl

ImpressiveGreenApple

Grote Markt 16 C 2511 BG Den Haag Telefoon: 070 – 416 83 83