Privacystatement voor sollicitanten ImpressiveGreenApple

ImpressiveGreenApple heeft er belang bij om op zo’n efficiënt mogelijke wijze het sollicitatie-/recruitmentproces te sturen. De persoonsgegevens van de sollicitant, vormen een essentieel onderdeel in deze processen en procedures. Middels deze privacystatement willen wij sollicitanten informeren over hoe wij tijdens een sollicitatie-/recruitmentprocedure gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

Sollicitatie-/recruitmentprocedure

Waar komt de informatie vandaan?

Veel van de informatie die we verwerken, is door jou aan ons verstrekt.

Hoe verloopt onze sollicitatie-/recruitmentprocedure?

ImpressiveGreenApple werft kandidaten voor verschillende opdrachtgevers en voor diverse functies. Daarom zal niet iedere sollicitatie-/recruitmentprocedure er hetzelfde uitzien. Wij informeren je hier zo goed mogelijk over de meest standaard/gemiddelde procedure. Uiteraard zullen wij jou (indien nodig) gedurende de procedure van aanvullende informatie voorzien.

Procedure:

 • Vacature op de website

 • Sollicitatieformulier via de website

 • Sollicitatierondes

 • Assessments (indien van toepassing)

 • Aanname bij opdrachtgever

Welke persoonsgegevens wij verzamelen

Wij verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens over jou wanneer je solliciteert voor een van onze vacatures.

De persoonlijke gegevens die wij verwerken zijn:

 • Naam, woonadres, e-mailadres en/of telefoonnummers

 • Geboortedatum, burgerlijke staat en nationaliteit (indien je dit aan ons verstrekt)

 • Opleidingsgeschiedenis en arbeidsverleden

 • Andere informatie in jouw cv of andere documenten of informatie die je aan ons verstrekt

 • Salarisindicatie

 • Eventuele informatie uit het selectieproces, bijvoorbeeld de resultaten van assessments of een videosollicitaties

 • Referenties en beoordelingen met betrekking tot jouw werk voor vorige werkgevers

 • Informatie om jouw identiteit en recht op werk te bevestigen

 • Informatie over jouw feedback over onze organisatie

 • Alle andere informatie die je mogelijk aan ons verstrekt

 Waarom wij persoonsgegevens verzamelen: doeleinden

 • Om contact met je te leggen en dit contact te onderhouden

 • Om je op te nemen in onze database indien je hiervoor toestemming heeft gegeven

 • Om jouw geschiktheid te beoordelen voor een functie die vrijkomt of kan komen

 • Om je te informeren over vacatures waarvoor je in aanmerking zou kunnen komen

 • Om jouw cv te delen met onze opdrachtgevers (na jouw toestemming)

 • Om de sollicitatieprocedure met je te doorlopen

 • Om jouw gestelde vragen te kunnen beantwoorden of de door jou gevraagde informatie te verstrekken

 • Om jouw eventuele klachten te behandelen en voor het oplossen van geschillen

 • Om de precontractuele fase met je te doorlopen en een arbeidsovereenkomst met je aan te kunnen gaan

 • Om een juiste administratie te kunnen voeren

 • Om het wervings- en selectieproces aan te passen en te verbeteren

 • Om het door jou opgestelde cv te controleren en je te voorzien van tips met onze Online cv check-service

 • Om geanonimiseerde statistische data op te stellen zoals het aantal sollicitanten per vacatures en de doorloopsnelheid van vacatures

Wij verzamelen gegevens over jou wanneer je in het algemeen belangstelling toont (open) of solliciteert naar een bepaalde functie. Als je de noodzakelijke gegevens niet verstrekt, kunnen wij je sollicitatie niet behandelen of contact met je opnemen om je uit te nodigen voor een gesprek of om je een functie aan te bieden.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij het verder verwerken van de persoonsgegevens verenigbaar is met de doeleinden waarvoor deze gegevens oorspronkelijk zijn verwerkt.

Met wie wij jouw persoonsgegevens delen

Wij kunnen je persoonsgegevens delen met:

 • Opdrachtgevers (na jouw toestemming)

 • Derden die ons helpen met het afnemen van een assessment

Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden buiten de EER. Het is mogelijk dat jouw informatie (aan organisaties) buiten Europa wordt doorgegeven. Dit gebeurt alleen maar wanneer die landen en organisaties net zo veilig omgaan met je gegevens als de AVG van ons vereist.

Wettelijke grondslag

ImpressiveGreenApple heeft een gerechtvaardigd belang om op zo’n efficiënt mogelijke wijze het sollicitatie-/recruitmentproces te sturen. De persoonsgegevens van de sollicitant, vormen een essentieel onderdeel in processen en procedures van de sollicitatieprocedure. De gegevens zijn nodig om te kunnen beslissen of wij (of de opdrachtgever) een arbeidsovereenkomst met jou wil(len) aangaan.

Gegevens die niet noodzakelijk zijn voor de sollicitatieprocedure worden alleen verwerkt met jouw toestemming (bijvoorbeeld een videosollicitatie of foto op jouw cv). Je hebt in dat geval te allen tijde het recht om jouw toestemming in te trekken. In dat geval zullen wij jouw persoonsgegevens niet verder verwerken. Dit zal de rechtmatigheid van de verwerking voordat je je toestemming introk niet beïnvloeden.

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen, tenzij andere (wettelijke) redenen bestaan om gegevens langer te bewaren: 

Sollicitanten

Bewaartermijn

Ingangsdatum bewaartermijn

Sollicitatiebrieven en andere gegevens van sollicitant

4 weken zonder toestemming

Na beëindiging sollicitatieprocedure

Sollicitatiebrieven en andere gegevens van sollicitant in database

3 jaar met toestemming van sollicitant, na vernieuwde toestemming steeds voor een zelfde periode

Na beëindiging sollicitatieprocedure/na vernieuwde toestemming

Wij bewaren jouw persoonsgegevens voor een periode van maximaal vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure. Wij hebben onze missie ervan gemaakt om op zoek te gaan naar de beste mensen voor onze klanten. En naar de beste vacatures voor onze kandidaten. Daarom bewaren wij jouw gegevens graag langer dan vier weken en nemen wij sollicitanten meestal op in onze database. Als wij jou opnemen in onze database gebeurt dat voor een periode van maximaal drie jaar na het einde van de sollicitatieprocedure, maar uitsluitend als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven. Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken. Dit zal de rechtmatigheid van de verwerking voordat je je toestemming introk niet beïnvloeden. Tegen het einde van deze periode zullen wij contact met je opnemen om te vragen of wij jouw gegevens voor een zelfde periode mogen bewaren in onze database. Ook vragen we je dan de juistheid van jouw gegevens te controleren en de gegevens zo nodig aan te passen. Wanneer wij geen (vernieuwde) toestemming van jou ontvangen, zullen wij jouw persoonsgegevens verwijderen uit onze database.

 Hoe wij jouw gegevens beschermen

Wij zorgen voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die wij van jou hebben ontvangen, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Hoe je jouw rechten kunt uitoefenen

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je een aantal rechten met betrekking tot je persoonsgegevens. Deze rechten staan beschreven in artikel 12 – 23 van de AVG en in aanverwante wetgeving. Je hebt in elk geval de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht om inzage in je persoonsgegevens te vragen

 • Recht om correctie van je persoonsgegevens te vragen wanneer deze niet kloppen (rectificatie)

 • Recht om verwijdering van je persoonsgegevens te vragen

 • Recht om beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te vragen

 • Indien wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van onze gerechtvaardigde belangen: recht om bezwaar te maken tegen de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens (verzet)

 • Indien wij je gegevens verwerken op basis van jouw toestemming of op basis van een overeenkomst die wij met jou zijn aangegaan: recht om overdracht van de persoonsgegevens te vragen (dataportabiliteit)

Als je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van je gegevens, heb je het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. Dit zal de rechtmatigheid van de verwerking voordat je je toestemming introk niet beïnvloeden.

Indien je gebruik wilt maken van één of meer van deze rechten, dan kan je contact opnemen met: Marjolein de Zwart (privacy coördinator) via e-mail: privacy@impressivegreenapple.nl. 

Je hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je denkt dat wij niet hebben voldaan aan de vereisten van de AVG met betrekking tot je persoonlijke gegevens. 

Contact

ImpressiveGreenApple is verwerkingsverantwoordelijke van gegevens als bedoeld in de AVG. Als je vragen of opmerkingen hebt over de manier waarop je gegevens worden verwerkt, kun je contact opnemen met: Marjolein de Zwart (privacy coördinator) via e-mail: privacy@impressivegreenapple.nl

ImpressiveGreenApple

Bazarstraat 41 2518 AH Den Haag Telefoon: 070 – 416 83 83