Privacystatement

ImpressiveGreenApple is ervan overtuigd dat de bescherming van de privacy van haar klanten en bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Wij gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. In dit privacystatement staat hoe wij dat doen.

Dit privacystatement is van toepassing op onze website (namelijk: www.impressivegreenapple.nl) en op onze elektronische nieuwsbrieven. Indien u solliciteert voor een openstaande vacature verzamelen wij ook persoonsgegevens van u. Hiervoor verwijzen wij u naar ons privacystatement voor sollicitanten.

Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden die in dit privacystatement staan vermeld en niet voor andere doeleinden, tenzij het verwerken van de persoonsgegevens verenigbaar is met de doeleinden waarvoor deze gegevens oorspronkelijk zijn verwerkt. 

Welke persoonsgegevens wij verzamelen

Wij verzamelen persoonsgegevens via onze website en wanneer u contact met ons opneemt. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om uw identiteit te achterhalen. Gegevens die wij van u verzamelen:

 • Wanneer u contact opneemt door het webformulier in te vullen of ons een e-mail te sturen vragen wij om uw naam en contactgegevens.

 • Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij gegevens over uw bezoek en surfgedrag op onze website.

 • Voor onze nieuwsbrief verzamelen wij uw naam, e-mailadres, bedrijfsnaam. Wij registreren of u de nieuwsbrief opent en uw klikgedrag.

 • Wanneer u zich aanmeldt voor onze JobAlert verzamelen wij uw naam, e-mailadres, het vakgebied waarin u geïnteresseerd bent en de regio waarin u op zoek bent naar werk.

De technische data verzamelen wij door middel van cookies. Technische data zijn onder meer het IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internet browser en (in sommige gevallen) de laatste internetpagina die u hebt bezocht. Wij maken zoveel mogelijk gebruik van geanonimiseerde gegevens.

Waarom wij persoonsgegevens verzamelen: doeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 • Wanneer u ons een e-mailbericht toestuurt of het webformulier invult: om te reageren op uw vragen of opmerkingen;

 • Wanneer u zich aanmeldt voor een evenement (bijvoorbeeld een trainingsdag): om u te registreren voor dit evenement, u op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen of aanpassingen met betrekking tot het evenement en u nadien relevante informatie te kunnen sturen en/of u te informeren over andere events;

 • Wanneer u zich aanmeldt om onze nieuwsbrief te ontvangen: om u de gevraagde informatie toe te zenden;

 • Wanneer u zich aanmeldt voor een JobAlert: om u de meest recente en relevante vacatures toe te sturen;

 • Om onze dienstverlening te analyseren en verbeteren, waaronder begrepen het meten en analyseren van statistische gegevens en het genereren van gebruikersstatistieken.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij het verder verwerken van de persoonsgegevens verenigbaar is met de doeleinden waarvoor deze gegevens oorspronkelijk zijn verwerkt. 

Wettelijke grondslagen voor de verwerking

Gerechtvaardigde belangen

Indien wij bepaalde gerechtvaardigde belangen hebben bij het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunnen wij uw gegevens om deze redenen verwerken, behalve wanneer uw belang om de gegevens niet te laten verwerken zwaarder weegt.

 Het beantwoorden van vragen maakt onderdeel uit van de reguliere bedrijfsactiviteiten van ImpressiveGreenApple. De gegevens die u hiertoe verstrekt zijn dan ook nodig om uw vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. Daarnaast heeft ImpressiveGreenApple belang bij een goed werkende website, afgestemd op de wensen van de bezoeker van de website. Verder past het binnen de reguliere bedrijfsactiviteiten van ImpressiveGreenApple om u, indien u reeds klant bent bij ImpressiveGreenApple, via de nieuwsbrief op de hoogte te houden van onder meer nieuwsberichten en relevante producten en diensten. 

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerkingen. Indien u bezwaar wenst te maken, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen in dat geval de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij er dwingende, gerechtvaardigde redenen zijn waardoor ons belang bij de verwerking groter is dan uw belang om de verwerking te staken. Het is mogelijk dat u, wanneer u ons verzoekt de verwerking te staken, niet meer optimaal gebruik kunt maken van onze diensten.

Toestemming

In bepaalde gevallen vragen wij u om toestemming voordat wij uw gegevens verwerken. Het gaat hierbij om de volgende verwerkingen: 

 • Voordat u zich aanmeldt voor evenementen en/of trainingsdagen

 • Voordat wij u een nieuwsbrief of een andere publicatie sturen en u geen klant bent van ImpressiveGreenApple

 • Voordat wij u (een) JobAlert(s) toesturen

U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens niet verder verwerken.

Nieuwsbrief 

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van onze diensten en aanverwante zaken. U ontvangt deze nieuwsbrief enkel indien u abonnee bent. Abonnees zijn 1) personen die zich voor de nieuwsbrief hebben aangemeld en 2) bestaande klanten van ImpressiveGreenApple. 

Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich met één klik kunt afmelden. 

We gebruiken de dienstverlening van Mailchimp om onze nieuwsbrieven te versturen. Uw naam en e-mailadres worden doorgegeven aan Mailchimp. Hoe Mailchimp met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u lezen in haar privacy policy. 

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. In ons cookiebeleid kunt u meer lezen over het gebruik van deze cookies.

 Beveiliging persoonsgegevens 

Wij zorgen voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. 

Bewaartermijn persoonsgegevens 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. 

 • Beantwoorden van vragen: uw naam en contactgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is en in elk geval niet langer dan een jaar, tenzij er een klantrelatie tot stand is gekomen.

 • Nieuwsbrief: uw naam en contactgegevens worden bewaard totdat u aangeeft onze nieuwsbrieven niet langer te willen ontvangen.

 • JobAlerts: uw naam, contactgegevens worden bewaard totdat u aangeeft onze JobAlerts niet langer te willen ontvangen.

 • Technische redenen, zoals optimalisatie van de website: technische gegevens worden voor zover mogelijk in geanonimiseerde vorm opgeslagen en worden gebruikt zolang nodig is om de website te optimaliseren.

Waar uw persoonsgegevens verwerkt worden 

Wij verwerken uw persoonsgegevens in de Europese Unie/EER. Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt of doorgegeven aan andere landen zonder dat passende waarborgen zijn genomen om uw gegevens te beschermen.

Wie heeft toegang tot uw gegevens? 

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verstrekken aan derden, behalve aan de hierna te noemen partijen of indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Wij werken samen met de volgende externe partijen die toegang hebben tot uw persoonsgegevens: 

 • Google Analytics, voor de optimalisatie van de website

 • Aeon Service ICT (Buitenom 243, 2711 AL Zoetermeer), voor de hosting en het onderhoud van de website

 • Mailchimp, voor het versturen van de elektronische nieuwsbrieven

Met partijen die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten, om uw persoonsgegevens te beschermen. 

Wij behouden ons het recht voor om uw persoonsgegevens te delen met derden wanneer dit wettelijk vereist is of wanneer dit noodzakelijk is ter behartiging van de belangen van u, ons of derden.

Wijzigingen in ons beleid

Dit privacy statement kan worden gewijzigd in het geval van wijzigingen in onze dienstverlening of wijzigingen in de privacywetgeving. Wij zullen elke wijziging op deze website bekendmaken. 

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Deze rechten staan beschreven in artikel 12 – 23 van de AVG en in aanverwante wetgeving. U heeft in elk geval de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht om inzage in uw persoonsgegevens te vragen

 • Recht om correctie van uw persoonsgegevens te vragen wanneer deze niet kloppen (rectificatie)

 • Recht om verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen

 • Recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen

 • Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van onze gerechtvaardigde belangen: recht om bezwaar te maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens (verzet)

 • Indien wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming of op basis van een overeenkomst die wij met u zijn aangegaan: recht om overdracht van de persoonsgegevens te vragen (dataportabiliteit)

Indien u gebruik wilt maken van één of meer van deze rechten, dan kunt u contact opnemen met: Marjolein de Zwart (privacy coördinator) via e-mail: privacy@impressivegreenapple.nl. 

Bezwaar en klachtrecht

Wij hebben bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt op basis van onze gerechtvaardigde belangen. U heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op deze basis. Wij zullen in dat geval de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij er dwingende, gerechtvaardigde redenen zijn waardoor ons verwerkingsbelang groter is dan uw belang om de verwerking te staken.

Bent u het niet eens met een besluit van ons, bijvoorbeeld wanneer wij besluiten uw persoonsgegevens niet te verwijderen? U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u denkt dat wij niet hebben voldaan aan de vereisten van de AVG met betrekking tot je persoonlijke gegevens.

Contact

ImpressiveGreenApple is verwerkingsverantwoordelijke van gegevens als bedoeld in de AVG. Als u vragen of opmerkingen heeft over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt, kunt u contact opnemen met: Marjolein de Zwart (privacy coördinator) via e-mail: privacy@impressivegreenapple.nl 

ImpressiveGreenApple B.V. Grote Markt 16C 2511 BG Den Haag

Onze overige privacystatements zijn te vinden via onderstaande links: