Disclaimer

Lees de onderstaande gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de website gebruikt. De toegang tot en het gebruik van de website zijn onderworpen aan deze voorwaarden. Door gebruik te maken van deze website, op welke wijze dan ook, aanvaardt u akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden.

In het Privacy Statement vindt u informatie over de wijze waarop ImpressiveGreenApple omgaat met de gegevens die via onze website binnenkomen. Deze website bevat gegevens die naar ons beste weten en overtuiging voldoen aan de regelgeving die in Nederland van kracht is. ImpressiveGreenApple kan geen verzekering geven betreffende de rechtmatigheid of aanvaardbaarheid van deze website en de gegevens erop in andere landen of rechtsgebieden. ImpressiveGreenApple heeft het recht deze voorwaarden te allen tijde in te trekken of te wijzigen.

Intellectueel eigendom Deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is het exclusieve eigendom van ImpressiveGreenApple. U mag de gegevens op deze website bekijken, kopiëren, printen en verspreiden onder de voorwaarden dat u:

  • de gegevens uitsluitend voor persoonlijke interne doeleinden gebruikt. Gebruik voor openbare of handelsdoeleinden is uitdrukkelijk verboden.

  • de kopie van de gegevens voorziet van de volgende mededeling: ©2015 ImpressiveGreenApple. Alle rechten voorbehouden.

    De ImpressiveGreenApple merknaam en de ImpressiveGreenApple logo's op deze website zijn handelsmerken van ImpressiveGreenApple en staan als zodanig geregistreerd.

     

Aansprakelijkheid Deze website is een etalage met algemene informatie voor bezoekers over ImpressiveGreenApple en haar producten en diensten en kan regelmatig worden gewijzigd. De informatie op de website is niet bedoeld als advies en dient niet te worden gezien als een aanbod om te kopen of te verkopen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De informatie kan zonder kennisgeving en op ieder moment worden veranderd. ImpressiveGreenApple kan niet instaan voor de volledigheid of juistheid van de informatie. Om volledigheid of juistheid te verifiëren dient u contact met ons op te nemen. ImpressiveGreenApple is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door afwezigheid of onjuistheid van de gegevens, dan wel de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website, behoudens indien deze schade te wijten is aan ImpressiveGreenApple door opzet of grove schuld. De website kan links bevatten naar websites die buiten het www.impressivegreenapple.nl domein liggen. ImpressiveGreenApple is niet verantwoordelijk voor deze websites. De links naar zulke websites worden aangebracht voor uw gemak en impliceren niet dat ImpressiveGreenApple deze websites of de inhoud ervan ondersteunt. 

Vertrouwelijkheid van uw informatie ImpressiveGreenApple wenst via haar website geen vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie van u te ontvangen. Alle informatie die ImpressiveGreenApple via haar website ontvangt, met uitzondering van uw persoonlijke identificeerbare informatie, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Door het versturen van informatie aan ImpressiveGreenApple via deze website of op een andere elektronische manier, verleent u aan ImpressiveGreenApple een onbeperkte en onherroepelijke licentie om die informatie te gebruiken, te reproduceren, te tonen, te wijzigen en te distribueren, en staat het ImpressiveGreenApple vrij die informatie, met inbegrip van alle daarin vervatte ideeën, kennis en technieken, kosteloos voor welk doel dan ook te gebruiken.